Japanese Studies Program @ York University

JP1000 Lecture 7


Expressing desire:

       (Topic:subj wa)  (Obj o/ga)  Vn+TAI  (n)  desu  (ga/ka)

             Watashi wa ii jisho o/ga kai-tai n desu. わたしはいいじしょ を/が かいたいんです。 
             Anata wa donna hon o/ga yomi-tai n desu ka? あなたはどんな本 を/が よみたいんですか。
             Kyoo wa doko e iki-tai desu ka? きょうはどこへいきたいですか。

       Topic: generally watashi/anata except in S n desu:

             Tomodachi wa Nihon e iki-tai n desu. ともだちは日本へいきたいんです。 
             ?Ano hito wa biiru ga nomi-tai desu.    ?あの人はビールがのみたいです。

       Conjugation of TAI: same as adjective: -taku/-takatta
             Nihongo wa benkyoo-shi-taku arimasen. 日本ごはべんきょうしたくありません。
             Kyonen Nihon e iki-takatta n desu. きょねん日本へいきたかったんです。

       Function: not used for invitation:
             ??Biiru o nomitai desu ka? ??ビールをのみたいですか。 
      "Do you want to drink beer?" 

       Politeness: asking about someone's desire may not be very polite
             ??Sensee, nani ga nomi-tai desu ka? ??せんせい、なにがのみたいですか。

Mutual invitation "Let's ....": Vn + MASHOO (ka/yo)

             Issho ni ikimashoo.				一しょにいきましょう。
             Gohan o tabemashoo ka?\ ごはんをたべましょうか。

It is the case that S:  S   NO/N desu [to be expanded later]

             Fuyu wa totemo samui n desu.			ふゆはとてもさむいんです。
             Nihongo wa muzukashii n desu nee. 日本ごはむずかしいんですねえ。

Polite request: Vte + KUDASAIMASEN KA?

             Sumimasen ga, chotto oshiete kudasaimasen ka?	すみませんが、ちょっとおしえてくださいませんか。
             Sono Hiragana o kaite kudasaimasen ka? そのひらがなをかいてくださいませんか。

S1 Vte, S2: 'and' [sequential events][to be expanded later]

             Kyoo wa terebi o mite, sugu nemasu.		きょうは、テレビをみて、すぐねます。
             Uchi e kaette, gohan o tabete, benkyoo-shimashita. うちへかえって、ごはんをたべて、べんきょうしました。

Particles

       E:  DIRECTION  [with motion verbs]

             Doko e iki-tai desu ka? どこへいきたいですか。
             Kyonen Toronto e kimashita. きょねんトロントへきました。

       NI:  GOAL    [with motion verbs]

             Uchi no mae ni kuruma o tomemashita. うちのまえにくるまをとめました。
             Sore o teeburu no ue ni oite kudasai. それをテレビのうえにおいてください。


       MADE:  UPPER LIMIT  "up to"

             Shinjuku-eki made itte kudasai. しんじゅくえきまでいってください。
             Doko made kaerimasu ka? どこまでかえりますか。

       DE:

             1) DYNAMIC LOCATIVE  [with action verbs]

                    Toshokan de hon o yomimasen ka? としょかんで本をよみませんか。
                    Hon-ya de jisho o kaimashita. 本やでじしょをかいました。

             2) MEANS

                    Basu de wa ikitaku arimasen. バスではいきたくありません。
                    Enpitsu de kaite kudasai. えんぴつでかいてください。

       O:  [with motion verbs]

                    Kooen        |     o      |  arukimasu. こうえん を/で/へ/に あるきます。
                                 |     de     |
                                 |     e/ni   |

Polite forms:

       IRASSHAIMASU:      honorific for ikimasu/kimasu/imasu	いらっしゃいます

       MAIRIMASU:         humble for ikimasu/kimasu まいります

Demonstrative + Dimension:

       ano ushiro/sono soba/ kono yoko        あのうしろ/そのそば/このよこ

Block: -choome

       it-choome/san-choome/nan-choome				一ちょうめ/三ちょうめ/なんちょうめ

Invitation:

       Koohii wa ikaga desu ka? /				コーヒーはいかがですか。
       Tenisu o shimasen ka? / テニスをしませんか。
       Eega o mimashoo ka? \ えいがをみましょうか。
       Takushii de ikimashoo. \ タクシーでいきましょう。

Norio Ota 2021