Japanese Studies Program @ York University

JP1000 Lecture 10


Vte + imasu (Review: Lecture 9)

   Progressive:
       Donna hon o yonde imasu ka? どんな本を読んでいますか。
       Sensee to gakusee wa pabu de biiru o nonde imasu. 先生と学生はパブでビールを飲んでいます。
       Kodomo wa itsumo konpyuutaa-geemu de asonde imasu. 子どもはいつもコンピューターゲームであそんでいます。
       Kinoo wa asa kara zutto kuruma o unten-shite imashita. きのうは朝からずっと車をうんてんしていました。
       Maiasa san-juppun gurai hashitte imasu. [habitual] 毎朝三十分ぐらいはしっています。
   Resultative:
       Watashi wa kekkon-shite imasu. 私はけっこんしています。
       Tomodachi wa atarashii kuruma o motte imasu. 友だちは新しい車を持っています。
       Ano hito o shitte imasu ka? あの人を知っていますか。
       Sono onna no hito wa donna kimono o kite imashita ka? その女の人はどんなきものをきていましたか。
       Kono neko (wa) shinde imasu yo. このねこ(は)しんでいますよ。

DE: TE-form of DESU/DA 'and'

      Ano hito wa Kanada-jin de, kono hito wa Amerika-jin desu.	あの人はカナダ人で、この人はアメリカ人です。
      Koko wa shizuka de, kiree desu nee. ここはしずかで、きれいですねえ。

BECOME/GET X: A-ku/ N ni + narimasu [focus on changes]

      Nihongo wa sukoshi muzukashiku narimashita.		日本ごは少しむずかしくなりました。
      Zuibun samu-ku narimashita nee. ずいぶんさむくなりましたねえ。
      Watashi wa isha ni nari-tai desu. 私はいしゃになりたいです。
      O-kosan wa o-ikutsu ni narimashita ka. お子さんはおいくつになりましたか。
      Nihongo ga joozu ni narimashita nee. 日本語が上手になりましたねえ。

Polite equivalents of DESU

    N + de gozaimasu でございます/ de irasshaimasu でいらっしゃいます {recognition only}

      [things]          Soko wa hon ya de gozaimasu.     そこは本やでございます。    
      [1st psn/peer]    Watakushi wa Yokota de gozaimasu. 私はよこたでございます。
                        Are wa ani de gozaimasu. あれはあにでございます。
      [2nd/3rd psn]     Shitsuree desu ga, donata-sama de しつれいですが、どなたさまでいらっしゃいますか。
                     irasshaimasu ka.
                        Ano kata ga okusan de irasshaimasu ka. あの方がおくさんでいらっしゃいますか。
                        Okosan wa o-ikutsu de irasshaimasu ka. お子さんはおいくつでいらっしゃいますか。

Counter for people: [Review]

      hito-ri ひとり 一人/futa-ri ふたり 二人/san-nin さんにん 三人/yo-nin よにん 四人 .../nan-nin なんにん 何人

      Kurasu ni wa gakusee ga nan-nin imasu ka? クラスにはがくせいが何人いますか。
      Sanjuu-nin gurai imasu. 三十人ぐらいいます。
      Nan-nin-san desu ka? Futari desu. 何人さんですか。二人です。
      Mada o-hitori desu ka? Iie, kekkon-shite imasu. まだお一人ですか。いいえ、けっこんしています。

Nationalities: -jin じん 人

      Kanadą-jin カナダ人 Chuugokł-jin ちゅうごく人 Kankokł-jin かんこく人 Itarią-jin イタリア人 
      Igirisł-jin イギリス人 Doitsł-jin ドイツ人 Furansł-jin フランス人 Ameriką-jin アメリカ人
      Indņ-jin インド人 Supeģn-jin スペイン人 Oosutorarią-jin オーストラリア人 Roshią-jin ロシア人
      Nihon-jģn にほん人 ...

      [N.B.] Accent is usually placed on the preceding syllable except in the
             case of syllabic nasals.

Animate subject + ARIMASU: not for actual physical existence

   Kodomo ga yo-nin arimasu/imasu.				子どもが四人あります/います。
   Kodomo ga koko ni yo-nin *arimasu/imasu. 子どもがここに四人*あります/います。
   Watashi ni wa kyoodai ga san-nin arimasu/imasu. 私にはきょうだいが三人あります/います。
   Mukashi aru tokoro ni ojiisan to obaasan ga むかしあるところにおじいさんとおばあさんがありました/いました。
arimashita[storytelling]/imashita.

Common family names

   Suzuki すずき 鈴木 Satoo さとう 佐藤 Tanaka たなか 田中 Yamada やまだ 山田 ...
   use of Kanji
   shimee/seemee: [family/clan name][own name]]
   common male name ending  :    -o お 雄 男 夫  -roo ろう 郎...
   common female name ending:    -ko こ 子 -mi み 美 実 ...

Particle + Verb

   [place]   NI   TSUTOMERU  に つとめる     (cf. DE HATARAKU で はたらく)
   [place]   O    DERU       を でる        (cf. KARA DERU から でる)
   [status]  NI   NARU       に なる        (cf. NI SURU に する))

   Ani wa kaisha ni tsutomete imasu. あには会社につとめています。
   Asa hachi-ji ni uchi o demashita ga, daigaku made ni-jikan 朝八時にうちを出ましたが、大学まで二時間かかりました。
   kakarimashita.
   Anata wa nani ni naritai desu ka? あなたは何になりたいですか。

Manuscript paper: genkoo-yooshi げんこうようし 原稿用紙  

  Vertical writing - right to left (left to right) traditional
Horizontal Writing - left to right
punctuation: maru 。 まる ten 、てん
  Use one box; write at the upper right corner in vertical writing; at the lower left corner
 in horizontal writing. Please insert maru or ten in the last bottom or right most box with
a character to avoid the use of the first top or left most box for them.
   paragraph: Leave the first top or left most box open.

Word-Processing in Japanese

   Operating System: Windows 7, 8, 10 English version
Software: MS Word, Office 365
Input method: Japanese IME
Keyboard: English


Hints & Suggestions:

Japanese Input Method Editors - how to install and use Japanese IME
 

© Norio Ota 2021